0 ඡන්ද 1 Ans
212 දසුන් ප්‍රකාශනය සඳහා තත්වය වෙනස් කරන ලදි
1 ඡන්ද 1 Ans
201 දසුන් ප්‍රකාශනය සඳහා තත්වය වෙනස් කරන ලදි
0 ඡන්ද 1 Ans
200 දසුන් ප්‍රකාශනය සඳහා තත්වය වෙනස් කරන ලදි ගණිතය